The mood in which I find myself.

HeyScottyJ @heyscottyj