Discovering @effinbirds on micro.blog is today’s joy sparked.

HeyScottyJ @heyscottyj