I think I found a new blog genre I love: productivity shitposts generated by GPT.

HeyScottyJ @heyscottyj