I told her what time it is.

HeyScottyJ @heyscottyj